โรงพยาบาลวังจันทร์

อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

 • 0 3866 6174-5
 • เวลา 8.00 - 16.00 น.

โรงพยาบาลวังจันทร์ ทันสมัย สวยงาม มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในทุกด้าน นำระบบเครือข่ายสุขภาพอำเภอมาเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี รวมทั้งสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง เพื่อที่บุคลากรทุกคนจะใช้ชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข ภายใต้หลักการ โปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และรักสามัคคี

 • 0 3866 6174-5
 • เวลา 8.00 - 16.00 น.

ตารางการให้บริการ

 • 08.00-12.00 น.

ตรวจรักษาโรคทั่วไป , ทันตกรรม , แพทย์แผนไทย , บริการให้คำปรึกษา, คลินิกวางแผนครอบครัว , คลินิกตรวจมะเร็งปากมดลูก, คลินิกตรวจสุขภาพประจำ , คลินิกเบาหวาน , คลินิกกายภาพบำบัด

 • 13.00-16.00 น.

ตรวจรักษาโรคทั่วไป , ทันตกรรม , แพทย์แผนไทย , บริการให้คำปรึกษา, คลินิกตรวจสุขภาพประจำปี , คลินิกวางแผนครอบครัว , คลินิกกายภาพบำบัด

 • 16.00-20.00 น.

คลินิกตรวจรักษาโรคนอกเวลาโดยแพทย์ (ยกเว้นวันหยุด)

 • 08.00-12.00 น.

ตรวจรักษาโรคทั่วไป , ทันตกรรม , แพทย์แผนไทย , บริการให้คำปรึกษา, บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด , คลินิกฝากครรภ์ ( รายเก่า ) , คลินิกเอชไอวี , คลินิกความดันโลหิตสูง , คลินิกกายภาพบำบัด

 • 13.00-16.00 น.

ตรวจรักษาโรคทั่วไป , ทันตกรรม , แพทย์แผนไทย , บริการให้คำปรึกษา, บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด , คลินิกฝากครรภ์ ( รายเก่าและรายใหม่ ) , คลินิกเอชไอวี , คลินิกกายภาพบำบัด , คลินิกวาฟาริน

 • 16.00-20.00 น.

คลินิกตรวจรักษาโรคนอกเวลาโดยแพทย์, คลินิกแพทย์แผนไทย , คลินิกกายภาพบำบัด

 • 08.00-12.00 น.

ตรวจรักษาโรคทั่วไป , ทันตกรรม , แพทย์แผนไทย, บริการให้คำปรึกษา , คลินิกสุขภาพเด็กดี , คลินิกจิตเวช , คลินิกความดันโลหิตสูง , คลินิกกายภาพบำบัด

 • 13.00-16.00 น.

ตรวจรักษาโรคทั่วไป , ทันตกรรม , แพทย์แผนไทย , บริการให้คำปรึกษา , คลินิกกายภาพบำบัด , คลินิกจิตเวช , คลินิกสุขภาพเด็กดี

 • 16.00-20.00 น.

คลินิกตรวจรักษาโรคนอกเวลาโดยแพทย์, คลินิกกายภาพบำบัด

 • 08.00-12.00 น.

ตรวจรักษาโรคทั่วไป , ทันตกรรม , แพทย์แผนไทย , บริการให้คำปรึกษา , บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด , คลินิกฝากครรภ์ ( รายเก่า ) , คลินิกเบาหวาน , คลินิกกายภาพบำบัด

 • 13.00-16.00 น.

ตรวจรักษาโรคทั่วไป , ทันตกรรม , แพทย์แผนไทย , บริการให้คำปรึกษา , บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด , คลินิกฝากครรภ์ ( รายเก่า ) , คลินิกหอบหืดและถุงลมโป่งพอง , คลินิกกายภาพบำบัด

 • 16.00-20.00 น.

คลินิกตรวจรักษาโรคนอกเวลาโดยแพทย์ , คลินิกแพทย์แผนไทย , คลินิกกายภาพบำบัด (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 • 08.00-12.00 น.

ตรวจรักษาโรคทั่วไป , ทันตกรรม , แพทย์แผนไทย , บริการให้คำปรึกษา , คลินิกตรวจสุขภาพประจำปี , คลินิกกายภาพบำบัด , คลินิกเบาหวาน , คลินิกตรวจมะเร็งปากมดลูก

 • 13.00-16.00 น.

ตรวจรักษาโรคทั่วไป , ทันตกรรม , แพทย์แผนไทย , บริการให้คำปรึกษา , คลินิกตรวจสุขภาพประจำปี , คลินิกโรคข้อและกระดูก , คลินิกกายภาพบำบัด

 • 16.00-20.00 น.

คลินิกตรวจรักษาโรคนอกเวลาโดยแพทย์

 • 08.00-12.00 น.

คลินิกตรวจรักษาโรคนอกเวลาโดยแพทย์ , คลินิกแพทย์แผนไทย , คลินิกกายภาพบำบัด

 • 13.00-16.00 น.

คลินิกแพพย์แผนไทย , คลินิกกายภาพบำบัด