โรงพยาบาลวังจันทร์

อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

  • 0 3866 6174-5
  • เวลา 8.00 - 16.00 น.

โรงพยาบาลวังจันทร์ ทันสมัย สวยงาม มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในทุกด้าน นำระบบเครือข่ายสุขภาพอำเภอมาเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี รวมทั้งสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง เพื่อที่บุคลากรทุกคนจะใช้ชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข ภายใต้หลักการ โปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และรักสามัคคี

  • 0 3866 6174-5
  • เวลา 8.00 - 16.00 น.

การจัดการความรู้

การจัดการความรู้ หรือ KM “Knowledge Management”

Knowledge Management หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า KM นั้นก็คือแนวทางการบริหาร แนวทางการทำงานภายในองค์กรเพื่อทำให้เกิดการนิยาม ความรู้ขององค์กรขึ้น และทำการรวบรวม, สร้าง, และกระจายความรู้ขององค์กร ไปให้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดการต่อยอดของความรู้, นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กรขึ้น คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ความรู้ คืออะไร ?

ความรู้ คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษา เล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจ หรือ สารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือ การปฏิบัติ องค์วิชาในแต่ละสาขา

(ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน)

การจัดการความรู้ : เครือข่ายบริการสุขภาพวังจันทร์

ODOP : หนึ่งอำเภอ หนึ่งประเด็นปัญหา

การดำเนินงานหนึ่งอำเภอ หนึ่งประเด็นปัญหา(ODOP)นั้น หัวใจสำคัญอยู่ที่การให้ตัวแทนจากทุกภาคส่วน (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ได้มีบทบาทในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุขในระดับอำเภอ….

ODOP : การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (รพ.วังจันทร์)

ODOP : การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (รพ.สต.คลองเขต)

ODOP : การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (รพ.สต.วังจันทร์)

ODOP : การพัฒนาตำบลนมแม่ (รพ.สต.พลงตาเอี่ยม)

ODOP : การแก้ไขปัญหาโรคอุจจาระร่วง (รพ.สต.สันติสุข)

ODOP : การดูแลผู้สูงอายุ (รพ.สต.เขาตาอิ๋น)

ODOP : การดำเนินงานป้องกันมะเร็งปากมดลูกฯ (รพ.สต.เขาสิงห์โต)