โรงพยาบาลวังจันทร์

อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

  • 0 3866 6174-5
  • เวลา 8.00 - 16.00 น.

โรงพยาบาลวังจันทร์ ทันสมัย สวยงาม มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในทุกด้าน นำระบบเครือข่ายสุขภาพอำเภอมาเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี รวมทั้งสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง เพื่อที่บุคลากรทุกคนจะใช้ชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข ภายใต้หลักการ โปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และรักสามัคคี

  • 0 3866 6174-5
  • เวลา 8.00 - 16.00 น.

ประวัติความเป็นมา

            ในปี 2528 อำเภอวังจันทร์มีฐานะเป็นกิ่งงอำเภอวังจันทร์ แบ่งการปกครองออกเป็น 3 ตำบล 20 หมู่บ้าน มีสถานีอนามัย 7 แห่ง ไม่มีโรงพยาบาล จึงได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินเพื่อใช้ก่อสร้างโรงพยาบาลในพื้นที่หมู่ 1 ต.ชุมแสง จำนวน 4 ราย ดังนี้คือ

                                                                         นายธวัชชัย ยืนหยัดชัย บริจาคที่ดิน 15 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา
                                                                         นายวิชัย เดชชีวะ บริจาคที่ดิน 3 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา
                                                                         จ่าเอกกิมเซ็ง จิตต์จำนง บริจาคที่ดิน 3 ไร่ 60 ตารางวา
                                                                         นายสมาน ธนะกนกวรรณ บริจาคที่ดิน 2 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา

รวมที่ดินที่ได้รับบริจาคทั้งสิ้น 25 ไร่ 65 ตารางวา

            ปี 2529 กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก และได้เปิดดำเนินการ       โดยเป็นโรงพยาบาลสาขาของโรงพยาบาลแกลง ตั้งแต่ 7 กรกฎาคม 2530 และได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาล 10 เตียง     ในเดือน ธันวาคม 2531

            ในระยะแรกของการพัฒนาโรงพยาบาล ได้มีการจัดหางบประมาณเพื่อใช้ในการต่อเติมปรับปรุงอาคาร รวมทั้งจัด    ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการจัดงาน “วันมหิดล” เพื่อเป็นการสักการะ และขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมพัฒนาโรงพยาบาลวังจันทร์

            ในปี 2536 โรงพยาบาลวังจันทร์ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกขนาด 30 เตียง ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2537 และได้ทำพิธีเปิดอาคารในวันที่ 24 พฤษภาคม 2538

            หลังจากนั้นในปี 2540 โรงพยาบาลวังจันทร์ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในขนาด 30 เตียง                          เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจึงได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง