โรงพยาบาลวังจันทร์

อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

  • 0 3866 6174-5
  • เวลา 8.00 - 16.00 น.

โรงพยาบาลวังจันทร์ ทันสมัย สวยงาม มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในทุกด้าน นำระบบเครือข่ายสุขภาพอำเภอมาเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี รวมทั้งสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง เพื่อที่บุคลากรทุกคนจะใช้ชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข ภายใต้หลักการ โปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และรักสามัคคี

  • 0 3866 6174-5
  • เวลา 8.00 - 16.00 น.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น ติ ชม ให้คำแนะนำ หรือร้องเรียน ได้ที่นี่โดยการกรอกข้อมูลทางแบบฟอร์มด้านล่าง โดย Web Admin ของโรงพยาบาลวังจันทร์ จะได้รับข้อมูลตรงจากท่าน และจะดำเนินการส่งต่อไปยังหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบคำถามหรือความต้องการของท่าน

โดยท่านควรให้ข้อมูลที่เป็นจริง พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ หรือ email ที่สามารถติดต่อท่านได้โดยตรง

ทุกความคิดเห็น ทุกคำติชม ทุกคำแนะนำ ทุกข้อร้องเรียนของทุกๆท่านจะนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้โรงพยาบาลวังจันทร์เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ

ผู้รับบริการอบอุ่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข

กรอกแบบฟอร์มติดต่อ

แนบไฟล์ภาพ (หากมี)