การจัดทำประมวลจริยธรรม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563

 

คลิปวีดิทัศน์ การจัดทำประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรม (Code of Ethics and Regulations) โดย ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.

 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

 

สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2564 (รวม 7 ข้อ)

 

สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2564 จำแนกรายข้อ

 

ข้อ 1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ

ข้อ 2 ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

ข้อ 3 ยืนหยัด และยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง

ข้อ 4 คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว

ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของงาน

ข้อ 6 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม

ข้อ 7 ดำรงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการที่ดี

 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 (ยกเลิก)

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 (ยกเลิก) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

การลงนามรับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

 

ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

บทความ เรื่อง “ประมวลจริยธรรม” โดย พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *