โรงพยาบาลวังจันทร์

อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

  • 0 3866 6174-5
  • เวลา 8.00 - 16.00 น.

โรงพยาบาลวังจันทร์ ทันสมัย สวยงาม มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในทุกด้าน นำระบบเครือข่ายสุขภาพอำเภอมาเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี รวมทั้งสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง เพื่อที่บุคลากรทุกคนจะใช้ชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข ภายใต้หลักการ โปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และรักสามัคคี

  • 0 3866 6174-5
  • เวลา 8.00 - 16.00 น.

โรงพยาบาลวังจันทร์ เปิดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 (สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป)

 

📣📣 ประกาศ 📢📢 โรงพยาบาลวังจันทร์
เปิดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1, 2, 3, 4, 5
สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป
ด้วยวัคซีน Pfizer (ไฟเซอร์)
สามารถ Walk In รับบริการฉีดวัคซีนได้เลย ไม่ต้อวจองคิว
– วันที่ 23 -24 มิถุนายน 2565
เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ อาคารผู้ป่วยนอก
ข้อควรปฏิบัติก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
– พักผ่อนให้เพียงพอ
– ดื่มน้ำให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้เรียบร้อย
– งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
– งดกาแฟ
– กรณีตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
– กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมา หรือ สูติบัตร ด้วยทุกครั้งที่มารับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
084-8654124
081-7815177
038-666174 ต่อ 110
ในวัน และ เวลา ราชการ