โรงพยาบาลวังจันทร์

อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

  • 0 3866 6174-5
  • เวลา 8.00 - 16.00 น.

โรงพยาบาลวังจันทร์ ทันสมัย สวยงาม มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในทุกด้าน นำระบบเครือข่ายสุขภาพอำเภอมาเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี รวมทั้งสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง เพื่อที่บุคลากรทุกคนจะใช้ชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข ภายใต้หลักการ โปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และรักสามัคคี

  • 0 3866 6174-5
  • เวลา 8.00 - 16.00 น.

โรงพยาบาลวังจันทร์ เปิดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 วันที่ 2 มิถุนายน 2565 (สำหรับ 5 -11 ปี)

 

📣📣 ประกาศ 📢📢 โรงพยาบาลวังจันทร์
เปิดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
เข็มที่ 1, 2 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ฝาส้ม
– วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2565
(สำหรับเด็กอายุ 5 – 11 ปี)
– เข็มที่ 1 จำนวน 50 คน
– เข็มที่ 2 จำนวน 130 คน
เวลา 08.00 – 11.30 น.
ข้อควรปฏิบัติก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
– พักผ่อนให้เพียงพอ
– ดื่มน้ำให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้เรียบร้อย
– งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
– งดกาแฟ
– กรณีตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
– กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมา หรือ สูติบัตร ด้วยทุกครั้งที่มารับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
084-8654124
081-7815177
038-666174 ต่อ 110
ในวัน และ เวลา ราชการ