โรงพยาบาลวังจันทร์

อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

  • 0 3866 6174-5
  • เวลา 8.00 - 16.00 น.

โรงพยาบาลวังจันทร์ ทันสมัย สวยงาม มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในทุกด้าน นำระบบเครือข่ายสุขภาพอำเภอมาเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี รวมทั้งสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง เพื่อที่บุคลากรทุกคนจะใช้ชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข ภายใต้หลักการ โปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และรักสามัคคี

  • 0 3866 6174-5
  • เวลา 8.00 - 16.00 น.

เรื่อง เผยแพร่เอกสารการประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ฯ ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่นนน้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์หลอดแอลอีดี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวโหลดเอกสาร PDF ที่นี่

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ดาวโหลดเอกสาร PDF ที่นี่