โรงพยาบาลวังจันทร์

อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

  • 0 3866 6174-5
  • เวลา 8.00 - 16.00 น.

โรงพยาบาลวังจันทร์ ทันสมัย สวยงาม มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในทุกด้าน นำระบบเครือข่ายสุขภาพอำเภอมาเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี รวมทั้งสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง เพื่อที่บุคลากรทุกคนจะใช้ชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข ภายใต้หลักการ โปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และรักสามัคคี

  • 0 3866 6174-5
  • เวลา 8.00 - 16.00 น.

เปิดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 แบบ Walk In

📣📣 ประกาศ 📢📢
โรงพยาบาลวังจันทร์ เปิดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบ Walk-In เฉพาะผู้ที่อาศัยในอำเภอวังจันทร์ เท่านั้น 
(เข็มที่ 1 Sinovac เข็มถัดไปเข็มที่ 2 AstraZeneca) ในกลุ่มประชาชน 3 ประเภท ประกอบด้วย
     1. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
     2. หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ขึ้นไป
                 (นำสมุดฝากครรภ์มาด้วย)
     3. ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค
          3.1 โรคเบาหวาน
          3.2 โรคมะเร็ง ทุกชนิด
          3.3 โรคหัวใจและหลอดเลือด
          3.4 โรคหลอดเลือดสมอง
          3.5 โรคหอบหืด ถุงลมโป่งพอง
          3.6 โรคไตเรื้อรัง
          3.7 โรคอ้วน (ค่า BMI มากกว่า 30)
 
โดยสามารถ Walk-In รับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ โรงพยาบาลวังจันทร์
วันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2564 เวลา 07.30 – 12.00 น. นำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้ง
ข้อควรปฏิบัติก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
– พักผ่อนให้เพียงพอ
– ดื่มน้ำให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้เรียบร้อย
– งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
– งดกาแฟ
– กรณีตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
– กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้งที่มารับบริการ