โรงพยาบาลวังจันทร์

อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

  • 0 3866 6174-5
  • เวลา 8.00 - 16.00 น.

โรงพยาบาลวังจันทร์ ทันสมัย สวยงาม มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในทุกด้าน นำระบบเครือข่ายสุขภาพอำเภอมาเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี รวมทั้งสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง เพื่อที่บุคลากรทุกคนจะใช้ชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข ภายใต้หลักการ โปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และรักสามัคคี

  • 0 3866 6174-5
  • เวลา 8.00 - 16.00 น.

สสจ.ระยอง ประชุม กวป. ครั้งที่ 8/2561

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายชัยวัฒน์  จัตตุพร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) และได้กล่าวแสดงความยินดีกับนางสาวอุษา อิศรางกูล ณ อยุธยา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ที่ได้รับประทานโล่รางวัลผู้ให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข (ผู้บริหารส่วนภูมิภาค) จากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และแสดงความยินดีกับคณะกรรมการ กวป. ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับชำนาญการพิเศษ รวมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลระยองที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานนวัตกรรม Green & Clean Hospital ระดับเขตสุขภาพที่ 6 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง