โรงพยาบาลวังจันทร์

อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

  • 0 3866 6174-5
  • เวลา 8.00 - 16.00 น.

โรงพยาบาลวังจันทร์ ทันสมัย สวยงาม มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในทุกด้าน นำระบบเครือข่ายสุขภาพอำเภอมาเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี รวมทั้งสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง เพื่อที่บุคลากรทุกคนจะใช้ชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข ภายใต้หลักการ โปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และรักสามัคคี

  • 0 3866 6174-5
  • เวลา 8.00 - 16.00 น.

วันที่ 21 ก.ย. 2563 พิธีมอบอาคารโรงอาหาร โรงพยาบาลวังจันทร์ จัดสร้างโดย กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์และศิษย์ยานุศิษย์วัดนาป่าพง รับมอบโดย นพ. ประดิษฐ์ ปฐวีศรีสุธา ผอ. รพ. วังจันทร์และคณะผู้บริหาร