โรงพยาบาลวังจันทร์

อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

  • 0 3866 6174-5
  • เวลา 8.00 - 16.00 น.

โรงพยาบาลวังจันทร์ ทันสมัย สวยงาม มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในทุกด้าน นำระบบเครือข่ายสุขภาพอำเภอมาเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี รวมทั้งสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง เพื่อที่บุคลากรทุกคนจะใช้ชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข ภายใต้หลักการ โปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และรักสามัคคี

  • 0 3866 6174-5
  • เวลา 8.00 - 16.00 น.

ประกาศ รายชื่อผู้ที่จองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 วันที่ 30 ส.ค. 64

ประกาศ!!! รายชื่อผู้ที่จองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
วันที่ 30 ส.ค. 64 คิวที่ 7031 – 8100
ผู้ที่จองวัคซีนโควิด-19 ที่ เว็บไซต์ระยองสู้โควิด และเลือกสถานที่ฉีดวัคซีนเป็น โรงพยาบาลวังจันทร์ ลำดับคิวหมายเลข 7031 – 8100 ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ และวันที่จะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่ https://xn--42cf4bzce1atwz0cyc7f1d.com/ หรือ https://bit.ly/2V04HAe
*** หมายเหตุ ให้บริการฉีดวัคซีนเฉพาะคนไทยเท่านั้น ***
กรุณามารับบริการตามวันที่ท่านได้จองคิวไว้ เวลา 07.30 – 14.00 น. และนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้ง
ข้อควรปฏิบัติก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
– พักผ่อนให้เพียงพอ
– ดื่มน้ำให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้เรียบร้อย
– งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
– งดกาแฟ
– กรณีตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
– กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้งที่มารับบริการ