โรงพยาบาลวังจันทร์

อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

  • 0 3866 6174-5
  • เวลา 8.00 - 16.00 น.

โรงพยาบาลวังจันทร์ ทันสมัย สวยงาม มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในทุกด้าน นำระบบเครือข่ายสุขภาพอำเภอมาเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี รวมทั้งสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง เพื่อที่บุคลากรทุกคนจะใช้ชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข ภายใต้หลักการ โปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และรักสามัคคี

  • 0 3866 6174-5
  • เวลา 8.00 - 16.00 น.

ประกาศโรงพยาบาลเปิดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กระตุ้น เข็มที่ 3 (Booster dose) วันที่ 22 ธันวาคม 2564

 

ประกาศโรงพยาบาลวังจันทร์
เปิดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กระตุ้น เข็มที่ 3 (Booster dose)
วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 จำนวน 400 คิว
กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ที่เคยได้รับวัคซีนจากศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลวังจันทร์ โดยได้รับวัคซีน สูตร
– เข็มที่ 1 Sinovac (ซิโนแวค)
– เข็มที่ 2 AstraZeneca (แอสตร้า เซนเนก้า)
*** เฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 ก่อนวันที่ 22 กันยายน 2564 ***
จะได้รับบริการฉีดวัคซีน AstraZeneca (แอสตร้า เซนเนก้า) เป็นเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3
กรุณามารับบริการตามวันที่ประกาศข้างต้น เวลา 07.30 – 14.00 น. และนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้ง
ข้อควรปฏิบัติก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
– พักผ่อนให้เพียงพอ
– ดื่มน้ำให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้เรียบร้อย
– งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
– งดกาแฟ
– กรณีตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
– กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้งที่มารับบริการ