โรงพยาบาลวังจันทร์

อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

  • 0 3866 6174-5
  • เวลา 8.00 - 16.00 น.

โรงพยาบาลวังจันทร์ ทันสมัย สวยงาม มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในทุกด้าน นำระบบเครือข่ายสุขภาพอำเภอมาเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี รวมทั้งสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง เพื่อที่บุคลากรทุกคนจะใช้ชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข ภายใต้หลักการ โปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และรักสามัคคี

  • 0 3866 6174-5
  • เวลา 8.00 - 16.00 น.

ประกาศโรงพยาบาลเปิดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กระตุ้น เข็มที่ 3 (Booster dose) 19 และ 20 ม.ค. 65 , เข็มที่ 1 วันที่ 21 ม.ค. 65

 

📣📣 ประกาศ 📢📢 โรงพยาบาลวังจันทร์
เปิดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยรับวัคซีน และ สำหรับผู้ที่ประสงค์ฉีดวัคซีน เข็มที่ 3 (Booster Dose)
โดยนำหลักฐานการได้รับวัคซีนสองเข็มแรก และบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงที่จุดลงทะเบียน
วันที่ 19 มกราคม 2565 จำนวน 600 คิว
วันที่ 20 มกราคม 2565 จำนวน 600 คิว
วันที่ 21 มกราคม 2565 จำนวน 600 คิว
### รายละเอียดในการรับวัคซีนในแต่ละวัน ###
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 จำนวน 600 คิว
– เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีน เข็ม 1 Sinovac และ เข็ม 2 AstraZeneca
– โดยได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 ก่อนวันที่ 19 ต.ค. 2564
– จะได้รับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ 3
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 จำนวน 600 คิว
– เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีน เข็ม 1 AstraZeneca และ เข็ม 2 AstraZeneca
– โดยได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 ก่อนวันที่ 20 ต.ค. 2564
– จะได้รับวัคซีน Pfizer เป็นเข็มที่ 3
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 จำนวน 600 คิว
– เป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน
– คนไทย จะได้รับวัคซีน Pfizer เป็นเข็มที่ 1
– ชาวต่างชาติ จะได้รับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ 1
กรุณามารับบริการตามวันที่ประกาศข้างต้น เวลา 07.30 – 14.00 น.
ข้อควรปฏิบัติก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
– พักผ่อนให้เพียงพอ
– ดื่มน้ำให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้เรียบร้อย
– งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
– งดกาแฟ
– กรณีตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
– กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้งที่มารับบริการ