โรงพยาบาลวังจันทร์

อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

  • 0 3866 6174-5
  • เวลา 8.00 - 16.00 น.

โรงพยาบาลวังจันทร์ ทันสมัย สวยงาม มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในทุกด้าน นำระบบเครือข่ายสุขภาพอำเภอมาเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี รวมทั้งสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง เพื่อที่บุคลากรทุกคนจะใช้ชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข ภายใต้หลักการ โปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และรักสามัคคี

  • 0 3866 6174-5
  • เวลา 8.00 - 16.00 น.

ประกาศเปิดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 สำหรับประชาชนคนไทย วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

📣📣 ประกาศ 📢📢 เปิดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1
*** สำหรับประชาชนคนไทย ***
วันศุกร์ที่ 26 พ.ย. 2564
สำหรับประชาชนคนไทย ที่จองคิวฉีดวัคซีนในเว็บไซต์ ระยองสู้โควิhttp://xn--l3c.com/ สามารถรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 ได้ที่โรงพยาบาลวังจันทร์ ตามวันดังกล่าวข้างต้น
กรุณามารับบริการตามวันที่ท่านได้จองคิวไว้ เวลา 07.30 – 14.00 น. และนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้ง
ข้อควรปฏิบัติก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
– พักผ่อนให้เพียงพอ
– ดื่มน้ำให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้เรียบร้อย
– งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
– งดกาแฟ
– กรณีตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
– กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้งที่มารับบริการ