โรงพยาบาลวังจันทร์

อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

  • 0 3866 6174-5
  • เวลา 8.00 - 16.00 น.

โรงพยาบาลวังจันทร์ ทันสมัย สวยงาม มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในทุกด้าน นำระบบเครือข่ายสุขภาพอำเภอมาเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี รวมทั้งสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง เพื่อที่บุคลากรทุกคนจะใช้ชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข ภายใต้หลักการ โปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และรักสามัคคี

  • 0 3866 6174-5
  • เวลา 8.00 - 16.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 วันที่ 4 ตุลาคม 2564

 

 

📣📣 ประกาศ 📢📢 รายชื่อผู้ที่มีสิทธิฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1
วันจันทร์ที่ 4 ต.ค. 2564 คิวที่ 10861 – 11580
ผู้ที่จองวัคซีนโควิด-19 ที่ เว็บไซต์ระยองสู้โควิด และเลือกสถานที่ฉีดวัคซีนเป็น โรงพยาบาลวังจันทร์ ลำดับคิวหมายเลข 10861 – 11580 สามารถรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 ได้ที่โรงพยาบาวังจันทร์ ตามวันดังกล่าวข้างต้น
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ และวันที่จะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่
หรือ
*** หมายเหตุ ให้บริการฉีดวัคซีนเฉพาะคนไทยเท่านั้น ***
กรุณามารับบริการตามวันที่ท่านได้จองคิวไว้ เวลา 07.30 – 14.00 น. และนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้ง
ข้อควรปฏิบัติก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
– พักผ่อนให้เพียงพอ
– ดื่มน้ำให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้เรียบร้อย
– งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
– งดกาแฟ
– กรณีตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
– กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้งที่มารับบริการ